Infolinia

Wyszukiwarka połączeń

Sprawdź interesujące Ciebie połączenia wpisując przystanek odjazdu i miejsce docelowe.

Nowy System do Prezentacji Rozkładów Jazdy - Trasownik

Sprawdź interesujące Cię połączenia, trasę przejazdu.
Przejdź do rozkładu jazdy - Trasownik

PKS Sp. Z o.o.

Projekt „Wzmocnienie potencjału transportowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Szczecinku poprzez zakup nowych autobusów" nr UDA-RPZP.02.01.06-32-001/12-00 realizowany przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej" Działanie 2.1. „Zintegrowany system transportowy województwa" Podziałanie 2.1.6. „Zintegrowany system transportu publicznego"

Projekt przyczyni się do wzrostu zainteresowania międzymiastową publiczną komunikacją autobusową w powiecie szczecineckim, a tym samym do ograniczenia strumienia ruchu samochodowego na drogach powiatu szczecineckiego i w Mieście Szczecinek oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Dzięki zakupowi siedmiu nowoczesnych autobusów, nastąpi również wzrost zaufania do władz powiatowych jako organizatora transportu publicznego, a spółka osiągnie znaczący wzrost rentowności działalności.

Projekt wpisuje się w cele RPO WZ na lata 2007-2013:

Projekt jest zgodny z Uszczegółowieniem RPO WZ, w tym z celem i typami projektów dla poddziałania 2.1.6. ale i jego uzasadnieniem wskazującym na priorytetową rolę rozwoju i odnowę systemów transportu publicznego w województwie, szczególnie w zakresie publicznego transportu samochodowego.

Projekt jest także zgodny z celem strategicznym NSRO i wpisuje się w cel główny sformułowany dla SRK – obszar strategiczny 3: Spójność społeczna i terytorialna. Ponadto projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Woj. i przyczyni się do realizacji celu „Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu" wspierając cel kierunkowy stworzenie efektywnego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportowego. Planowana inwestycja będzie miała charakter rozwojowo-odtworzeniowy, zatem będzie miała znaczący wpływ na rozwój regionu, głównie poprzez poprawę jakości międzymiastowego transportu publicznego w powiecie szczecineckim. Projekt wpisuje się w cele polityki spójności wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, a co za tym idzie przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników w SRK 2007 - 2015 oraz w NSRO 2007 - 2013. W przypadku SRK będzie to np. wskaźnik emisja zanieczyszczeń powietrza w ramach Priorytetu II Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej. W ramach NSRO projekt będzie realizował wskaźniki zawarte w celach: Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Okres realizacji Projektu:

1) rozpoczęcie realizacji:

01-03-2013 r.;

2) zakończenie rzeczowe realizacji:

19-09-2013 r.;

3) zakończenie finansowe realizacji:

30-09-2013 r.

Całkowite wydatki projektu wynoszą

3 688 340,00 PLN w tym wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2 998 650,41 PLN.

Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi

2 490 978,89 PLN co stanowi 83,0699998137 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

W ramach realizacji Projektu w dniu 29.04.2013 r. zawarto umowę na zakup 7 autobusów oraz w dniu 06.03.2013 r. na Pomoc Techniczną.

W zakresie rzeczowej realizacji projektu została zrealizowana dostawa wszystkich siedmiu autobusów.